Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12109
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Opgeëiste of vrijwillige arbeider?

Berichtdoor Alostum » 06 Okt 2019, 14:28

Bauwens Frans Xaveer, ° Aalst 23/09/1880, zoon van Livinus en Sidonia Walgraef, ontving op 20/04/1920 als opgeëiste bij vonnis van 23/09/1920 een voorschot van 150 fr.

Maar op 18/12/1920 legde hij in een P.V. volgende verklaring af:

"Ik beken, den 6 november 1916, voor de Duitsche Krijgsoverheid der Kommandantuur Aalst een werkkontrakt te hebben geteekend. Het kontrakt verbond mij om voor de Duitschers gedurende vier maanden te werken. Ik heb dus gedurende het tijdperk van vier maanden voor de firma Krüger in Dusseldorf werkzaam geweest aan het afladen van kolen, en ben na dit tijdverloop naar Aalst teruggekeerd. Daarvoor heb ik getrokken van 15 tot 18 mark daags, daar ik in "entreprise" werkte.
Ik heb gehandeld uit schrik. In 1915 was er spraak om al de jongelingen behoorende tot de klas van 1881 op te eischen als civil-arbeiders en daar ik daarvan ten uiterste verschrikt was heb ik vrijwillig gedurende vier maanden gaan werken, liever als mij door de Duitschers te laten uithongeren of op vreemden bodem te sterven. Immers, veel mijner kenissen waren reeds in Duitschland of Frankrijk, tengevolge van honger of mishandelingen bezweken.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb."


Dit P.V. werd op vraag van de Procureur des Konings te Dendermonde en als gevolg aan het P.V. n°1155 van 4 december 1920 van de Openbare Veiligheid 8 D.I. 'Poste van Oberkassel" opgemaakt.

Bronnen:
- MEERT, DIRK - Aalst 1914-1918. Aalstenaars als slaven weggevoerd, 2013
- S.A.A. - P.V.'s 1920
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

willykiekens
Berichten: 901
Lid geworden op: 21 Mei 2014, 09:46

Re: Bauwens Frans Xaveer - opgeëiste of toch niet?

Berichtdoor willykiekens » 12 Okt 2019, 19:09

waarom is er steeds sprake van opgeeisten van WO I en nooit over die van WO II; ik was in 1943 1 week oud toen men vader, die werk had in Aalst, opgepakt werd en hij is pas terug gekeerd in augustus 1945. Hij heeft de bombardementen ( met brandbommen), op Hamburg overleefd en moest na de bevrijding Bergen Belzen , helpen ontruimen samen met gevangen genomen duitse soldaten, want de Vlamingen in Duitsland werden door de geallieerden allen, zonder onderscheid, aanzien als collaborateurs , terwijl mijn vader juist door zo een Aalsterse collaborateur naar Duitsland gestoken werd.

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12109
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Bruylant Isidoor

Berichtdoor Alostum » 07 Feb 2020, 19:39

Isidoor Bruylant moest in een proces-verbaal zijn werkzaamheid in Duitsland verklaren:

16 Maart 1921, om 9 ½ uur voormiddag,

Wij Gits Léonard, Adjunct-Politie-Inspecteur, handelende in uitvoering der voorschriften bevat in brief n° 8462/422 van 10 Maart laatstleden, uitgaande van de heer Procureur des Konings, bij de Rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Dendermonde, en als gevolg aan het proces-verbaal nr. 1716/2824 van 11ste Februari 1921, uitgaande van de Krijgsveiligheid 8 D.I. poste d’Oberkassel, hebben voor ons doen verschijnen:

Bruyland Isidoor Rosalie, geboren te Aelst, den 11ste Januari 1893, steenkapper van beroep, zoon van wijlen Jozef Clement en van De Man Maria Elisa, gehuwd met Foncé Maria Josephina, gehuisvest te Aelst, Houtkaai, n° 8, dewelken op afvraging in de vlaamsche taal verklaart wat hier volgt:
“Den 2.4.1917 heb ik voor de Duitsche Krijgsoverheid der Kommandantuur onzer stad een werkkontrakt geteekend. Het kontrakt in kwestie, verbond mij, om voor de duitschers gedurende vier (4) maand te werken. Ten gevolge van dit kontrakt heb ik gedurende een tijdperk van 4 maanden, ’t zij te beginnen van 8.4.1917 tot 8.8.1917 voor de firma Krüger te Dusseldorf, werkzaam geweest, en na dit tijdverloop ben ik naar mijn geboortestad teruggekeerd. Mijn werk bestond in het verven van houten ramen, dienende voor gebouwen, en mijn dagloon beliep tot 8 mark daags.
Ziehier waarom ik als vrijwilliger gedurende vier maanden gaan werken ben. Ik was aangeklaagd dat ik paarden over de grens gesmokkeld had, en om naar Duitschland niet te moeten gestuurd worden als civiel arbeider, heb ik dit werkkontrakt aangegaan. Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb.”

Hierbijgevoegd de tabel van inlichtingen betrekkelijk Bruylant Isidoor.
Van dit alles hebben wij het tegenwoordige proces-verbaal opgesteld en gezonden aan den heer Procureur des Konings, te Dendermonde.

Waarvan Akte, 16 Maart 1921
De Adjunct Politie-Commissaris-Inspecteur

(get.) Gits


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12109
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Troch Maurice

Berichtdoor Alostum » 09 Feb 2020, 19:36

Maurice Troch moest in een proces-verbaal zijn werkzaamheid in Duitsland verklaren:

16 Maart 1921, om 8 ½ uur voormiddag,

Wij Gits Léonard, Adjunct-Politie-Inspecteur, handelende in uitvoering der voorschriften bevat in brief n° 8460/1124 van 11ste dezer maand, uitgaande van de heer Procureur des Konings, bij de Rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Dendermonde, en als gevolg aan het proces-verbaal nr. 2723/2821 van 12ste Februari 1921, uitgaande van de Krijgsveiligheid 8 D.I. poste d’Oberkassel, hebben voor ons doen verschijnen:

Troch, Maurice, geboren te Lede, oud 24 jaren, voerman, zoon van arthur en van Van Driessche Maria, gehuwd met Huylebroeck Rosalie, gehuisvest te Aelst, Hooge Vesten, n° 55, den welken op afvraging in de vlaamsche taal verklaart wat hier volgt:
“Ik beken inderdaad op 16.4.1917 voor de duitsche Overheid alhier in onze stad bevindende, een werkkontrakt aangegaan en geteekend te hebben om te gaan arbeiden voor de firma Krüger. Tengevolge van dit kontrakt, heb ik in Dusseldorf gewerkt, te beginnen van 24.4.1917 tot 22.8.1917 en ben dan naar Aelst teruggekeerd. Aldaar heb ik 6 mark daags gewonnen, en mijn werk bestond in het stukken slagen van ijzer, en die dienen moest voor de smeltovens.
Ik ben door den heer Krijgsrechter Almenröder, om zoo te zeggen gedwongen geweest dit werkkontrakt te teekenen, en ziehier in welke omstandigheden.
Den 7 Februari 1917 ben ik te Aelst, met de genaamde Huylebroeck Rosalie, in den echt getreden. Eenige weken na ons voltrokken huwelijk, moest ik voor hooger genoemde Krijgsrechter verschijnen, en die magistraat vroeg mij van wie ik de toelating verkregen had, om een huwelijk aan te gaan. Ik deed hem opmerken dat mij zulks toegestaan was door den heer Burgemeester van Aelst, waarop de Krijgsrechter, mij brutaal antwoordde: “De Burgemeester heeft daar niets in te zien” en ik wierd opstaande voet tot 400 mark veroordeeld, met onmiddellijke betaling. Ik deed aan den heer Krijgsrechter opmerken dat mij zulks onmogelijk was, aangezien ik geen geld bezat, en voor antwoord kreeg ik: “Wij zullen u naar Duitschland als civiel arbeider sturen”. Daarvoor ten uiterste verschrikt zijnde, heb ik gedurende vier maanden gaan werken, liever als mij door de duitschers te laten uithongeren, of op vreemden bodem te sterven. Dit is de oorzaak waarvoor ik het werkkontrakt geteekend heb, want anders zou ik zulks niet gedaan hebben, aangezien ik wist dat zulks door de wetten van ons land verboden is”.

Hierbijgevoegd de tabel van inlichtingen betrekkelijk Troch Maurice.
Van dit alles hebben wij het tegenwoordige proces-verbaal opgesteld en gezonden aan den heer Procureur des Konings, te Dendermonde.

Waarvan Akte, 16.3.1921
De Adjunct Politie-Commissaris-Inspecteur

(get.) Gits


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12109
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Bombeeck Leopold

Berichtdoor Alostum » 19 Feb 2020, 19:55

Leopold Bombeeck moest in een proces-verbaal zijn werkzaamheid in Duitsland verklaren:

18e Maart 1921, om 8 uur voormiddag,

Wij Gits, Léonard, Adjunct-Politie-Inspecteur handelende in uitvoering der voorschriften in brief n° 8464/1119 in date van 11ste Maart jongstleden, uitgaande van de heer Procureur des Konings, bij de Rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Dendermonde, en als gevolg aan het proces-verbaal n° 1719/2826 van 12ste Februari 1921, uitgaande van de Krijgsveiligheid 8 D.I. post d’Oberkassel, hebben voor ons doen verschijnen:

Bombeeck, Léopold, oud 30 jaren, vellenbewerker, zoon van Gustaaf, en van Bersou, Sidonie, wonende te Aelst, Papestraat n° 38, dewelken op afvraging in de vlaamsche taal, verklaart wat hier volgt:
“Ik beken op datum van 6-11-1916 voor de duitsche Krijgsoverheid der Kommandantur te Aelst, een werkkontrakt aangegaan te hebben. Het kontrakt die gij mij heer opsteller laat bezichtigen is door mij persoonlijk onderteekend. Het stuk in kwestie verbond mij om voor de duitschers gedurende vier (4) maanden te werken. Aldus heb ik gedurende het tijdperk van vier maanden, te beginnen van 12-11-1916 tot 12-3-1917 voor de firma Krüger te Dusseldorf, werkzaam geweest. Mijn werk bestond in het wegvoeren van vuilnissen, en ik heb getrokken van 4 tot 5 mark daags. Nadat mijn werkkontrakt een einde genomen had, ben ik naar Aelst teruggekeerd.
Uit schrik ben ik voor de duitschers gaan werken, om reden dat ik gehoord had, dat men zinnens was mij op te eisen als civielarbeider en daarvan ten uiterste verschrikt was, heb ik vrijwillig gedurende vier maanden gaan werken, liever als mij door onze vijanden te laten uithongeren, of op vreemden bodem te sterven.
Reeds had ik gehoord dat veel mijner kennissen in Duitschland of Frankrijk ten gevolge van ontberingen en mishandelingen het tijdelijke met het eeuwige verwisseld hadden.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb”.

Hierbijgevoegd de tabel van inlichtingen betrekkelijk Bombeeck Léopold.
Van dit alles hebben wij het tegenwoordige proces-verbaal opgesteld en gezonden aan den heer Procureur des Konings, te Dendermonde.

Waarvan Akte, 13 Maart 1921
De Adjunct Politie-Inspecteur-Commissaris

(get.) Gits


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12109
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Goethem Jozef alias "De Jauger"

Berichtdoor Alostum » 20 Feb 2020, 19:59

Jozef Van Goethem, alias "De Jauger" moest in een proces-verbaal zijn werkzaamheid in Duitsland verklaren:

17e Maart 1921, om 9 uren voormiddag,
Wij Gits, Léonard, Adjunct-Politie-Inspecteur handelende in uitvoering der voorschriften bevat in brief n° 8467/1116 in date van 11ste Maart laatstleden, uitgaande van den heer Procureur des Konings, zitting houdende te Dendermonde, en als gevolg aan het proces-verbaal n° 1717/2825 van 11ste Februari 1921, uitgaande van de Krijgsraad 8 D.I., post d’Oberkassel, hebben voor ons doen verschijnen:
Van Goethem Josef, geboren te Smetlede, den 14 October 1883, dagloner, zoon van wijlen Benoit en van Bogaert Adolphina, gehuwd met Meert Maria Theresia, gehuisvest te Aalst, Grooten Bolleweg n° 81, dewelken op afvraging, in de vlaamsche taal verklaart wat hier volgt:
“Ik beken den 6-11-1916, een werkkontrakt geteekend en aangegaan te hebben voor de firma Krüger. Ten gevolge van dit kontrakt heb ik in Dusseldorf werkzaam geweest, te beginnen van 12-11-1916 tot 12-3-1917, dus een termijn van 4 maanden. Het werk die ik aldaar uitgevoerd heb, was het herstellen van gebouwen, ’t is te zeggen het metselwerk en ik verdiende 4 à 5 mark daags, somstijds 6 mark volgens de werkuren.
Ik wist maar al te goed dat de Belgische wetten zulks verboden, maar de nood heeft mij daartoe gedwongen. Ik was gehuwd met Meert Maria, en vader van 5 minderjarige kinderen. Wij zaten om zoo te zeggen zonder levensmiddelen en zonder vuur, en het is ten gevolge daarvan dat ik vrijwillig voor den vijand ben gaan werken, anders moesten wij van honger sterven.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb.”

Hierbijgevoegd de tabel van inlichtingen betrekkelijk Van Goethem Josef.
Van dit alles hebben wij het tegenwoordige proces-verbaal opgesteld en gezonden aan den heer Procureur des Konings, te Dendermonde.

Waarvan Akte, 18 Maart 1921
De Adjunct Politie-Inspecteur-Commissaris

(get.) Gits


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12109
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Coessens Petrus

Berichtdoor Alostum » 27 Feb 2020, 19:49

Petrus Coessens moest in een proces-verbaal zijn werkzaamheid in Duitsland verklaren:

16e Maart 1921,
Wij Gits, Léonard, Adjunct-Politie-Inspecteur handelende in uitvoering der voorschriften bevat in brief n° 8466/1117 in date van 11ste Maart laatstleden, uitgaande van den heer Procureur des Konings, zitting houdende te Dendermonde, en als gevolg aan het proces-verbaal n° 1718/2827 van 11ste Februari 1921, uitgaande van de Krijgsraad 8 D.I., post d’Obercassel, verklaren dat den genaamden Coessens, Petrus, geboren te Aelst, den 22 December 1880, gladslijper, zoon van Felix Frans en van Bombeeck, Josepha, gescheiden echtgenoot van De Lattre, Palmyre, gehuisvest te Aelst, Geeraerdtsbergschesteenweg n° 145, door ons niet is kunnen onderhoord worden nopens het feit ten zijne laste gelegd, uit hoofde dat hij sedert verscheidene maanden onze stad verlaten heeft, om naar Frankrijk te gaan arbeiden.
Alle gedane opzoekingen om zijn juiste verblijf of woonplaats aldaar te kunnen ontdekken zijn vruchteloos gebleven.

Hierbijgevoegd de tabel van inlichtingen betrekkelijk Coessens Petrus.
Van dit alles hebben wij het tegenwoordige proces-verbaal opgesteld en gezonden aan hooger genoemde magistraat.

Waarvan Akte, 16 Maart 1921
De Adjunct Politie-Inspecteur-Commissaris

(get.) L. Gits


Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12109
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van de Maele Charles-Louis

Berichtdoor Alostum » 27 Feb 2020, 20:02

Charles-Louis Van de Maele moest in een proces-verbaal zijn werkzaamheid in Duitsland verklaren:

16e Maart 1921, om 9 uren voormiddag,
Wij Gits, Léonard, Adjunct-Politie-Inspecteur handelende in uitvoering der voorschriften bevat in brief n° 8463/1118 in date van 11ste Maart laatstleden, uitgaande van den heer Procureur des Konings, zitting houdende te Dendermonde, en als gevolg aan het proces-verbaal n° 1720/2828 van 11ste Februari 1921, uitgaande van de Krijgsraad 8 D.I., post d’Oberkassel, hebben voor ons doen verschijnen:
Van de Maele, Charles-Louis, geboren te Aelst, den 2 Augusti 1884, grondwerker, zoon van Romaan, wonende te Aelst, Moorselbaan, Koer Backaert, n° 9, de welken op afvraging in de vlaamsche taal verklaart wat hier volgt:
“Ik beken inderdaad den 22-5-1916, voor de duitsche Krijgsoverheid der Kommandantur onzer stad, een werkkontrakt te hebben geteekend, en het stuk (werkkontrakt) die gij mij hier opsteller laat bezichtigen, is door mij persoonlijk onderteekent geweest.
Het kontrakt in kwestie verbond mij om voor de duitschers gedurende vier (4) maanden te werken voor de firma Kriger, te Dusseldorf, werkzaam geweest aan het afladen van kolen, en metselwerk, en na dit tijdverloop ben ik naar mijne geboortestad terug gekeerd.
In het begin won ik 5 mark daags, en na eenige weken werkzaam geweest te zijn, betaalde men mij 9 mark daags.
Ziehier waarom ik voor de duitsche Overheid vrijwillig ben gaan werken gedurende vier maanden.
Ik was door de Boetstraffelijke Rechtbank van Dendermonde op 5-6-1916 veroordeeld geweest tot eene gevangzitting van 15 maanden, uit hoofde van diefte met braak, en met het goed gedacht dat ik kwijtschelding van straf zoude bekomen hebben, heb ik een werkkontrakt aangegaan.
Dit is alles wat ik tot mijne verdediging in te brengen heb.”


Hierbijgevoegd de tabel van inlichtingen betrekkelijk Van de Maele, Charles-Louis.
Van dit alles hebben wij het tegenwoordige proces-verbaal opgesteld en gezonden aan den heer Procureur des Konings, te Dendermonde.


Waarvan Akte, datum als boven
De Adjunct Politie-Inspecteur-Commissaris


(get.) Gits

Bron: S.A.A. P.V.'s 1921
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 12109
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Van Geert Alfons

Berichtdoor Alostum » 01 Mar 2020, 17:36

Alfons Van Geert, ° Aalst 04/08/1890, moest in een proces-verbaal zijn werkzaamheid in Duitsland verklaren:

18 Maart 1921, om 10 uur voormiddag,
Wij Gits Léonard, Adjunct-Politie-Inspecteur, handelende in uitvoering der voorschriften bevat in brief n° 4858/1115 van 11ste dezer maand, uitgaande van de heer Procureur des Konings, bij de Rechtbank van eersten aanleg, zitting houdende te Dendermonde, en als gevolg aan het proces-verbaal nr. 1721/2819 van 11ste Februari 1921, uitgaande van de Krijgsveiligheid 8 D.I. poste d’Oberkassel, hebben voor ons doen verschijnen:
Van Geert Alfons, oud 30 jaren, katoen bewerker, zoon van Frans en van Tillon Angelique, gehuwd met Van de Maele, Emelie, gehuisvest te Aelst, Breedestraat, n°32, dewelken op afvraging in de vlaamsche taal verklaart wat hier volgt:
“Ik beken op 29 Januari 1916 voor de duitsche Krijgsoverheid van Aelst, twee werkkontrakten geteekend en aangegaan te hebben voor de firma Kriger. Ten gevolge van die kontrakten heb ik in Dusseldorf gewerkt, te beginnen van 1-2-1916 tot 1-5-1916 en van 20-5-1916 tot 20-9-1916 dus voor een termijn van 7 maanden, na dit tijdverloop, ben ik naar mijne geboortestad terug gekeerd. Ik heb aldaar gewerkt aan het afvoeren en het openwerpen van aarde, bestemd tot het maken van een terrasmuur. Mijn dagloon beliep de som van 5 mark daags.
Het was min of meer ter mijner kennis dat de wetten van ons land zulks verboden, doch ik handelde op aanstoking van andere werkgezellen. Daarenboven ik was getrouwd met de genaamde Van de Maele, Emelia en vader van een kind (te dien tijde). Wij zaten zonder voedsel en zoo te zeggen zonder vuur, en de nood dwong mij voor mijn huisgezin te arbeiden, anders moesten wij van honger sterven. Dit zijn de reden waarvoor ik vrijwillig en gedurende 7 maanden lang voor de vijand gewerkt heb.”
Op afvraging: “De werkkontrakten die ge mij laat bezichtigen zijn inderdaad door mij persoonlijk onderteekend geweest.”

Hierbijgevoegd de tabel van inlichtingen betrekkelijk Van Geert Alfons.
Van dit alles hebben wij het tegenwoordige proces-verbaal opgesteld en gezonden aan den heer Procureur des Konings, te Dendermonde.

Waarvan Akte, 19 Maart 1921

De Adjunct Politie-Commissaris-Inspecteur


(get.) GitsBron: S.A.A. P.V.'s 1921
"De stad is een labyrint, we lopen er door als door een rebus, een reeks geheimen die we tot elke prijs willen ontsluieren met een hardnekkigheid die wij in onze zoektocht leggen" (A. Cohen, 1988)


Terug naar “Eerste Wereldoorlog”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie