Pagina 1 van 1

Molen in de Windmolenstraat

Geplaatst: 10 Jun 2014, 21:54
door Alostum
Geplaatst: 27 Aug 2010 08:07 pm
Jerommeke schreef:Zoals de naam al liet vermoeden stond er ooit een windmolen aan de Windmolenstraat.
Deze houten staakmolen werd gebouwd in 1594 en afgebroken rond 1840.
In 1838 werd de molen door de stad aangekocht en openbaar verkocht met het doel hem af te breken.
De koper Pieter Van Damme kocht de molen, demonteerde hem en bouwde hem terug op in Okegem.
Daar werd hij rond 1936 zodanig bouwvallig dat hij diende gesloopt te worden.

Stond waarschijnlijk ongeveer op de hoek van de Zonnestraat en de Windmolenstraat op een plaats die destijds op een heuvel lag en “Stompaertshouc” of “Somphouc” genoemd werd.
Een politiereglement van ca. 1660 geeft ook een plaatsbepaling. Er bestonden namelijk zware boetes voor personen die: “hun vervoorderen savel te steken en te haelen ontrent den wintmeulen ghestaen tusschen de Sautstraet ende Pontstraet”.
Dat de “wintcoornmeulen” werd gebouwd in 1594 getuigt volgende stadsrekening: “Also mijn heeren van financien burgemeester ende schepenen deser stede aensocht hadden by huerlieden briefven in daten XIII mey 1594 om syne majesteit te assisteren int opmaeken van eenen wintmeulen tot geriefve van de gemeente, so hebben de voornoemde burgemeester en schepenen, tot bevoirderinghe van den selven wercke ende dat de voorschreven meulen alhier grootelix van noode was, gheconserteert de somme van honderd pond parisis betaelt aen Pieter Saye ende Lieven de Somere.

Zo zag de molen juist voor de sloop eruit te Okegem
Afbeelding


Re: Molen in de Windmolenstraat

Geplaatst: 10 Jun 2014, 21:55
door Alostum
Geplaatst: 28 Aug 2010 05:32 pm
Jerommeke schreef:Officiële aanplakbrief voor de openbare aanbesteding voor het plaatsen van een nieuwe steenbalk en het verwijderen van de oude.
De molen behoorde op dit ogenblik nog toe aan de Graven van Vlaanderen en werd daarom in Gent gedrukt.

Afbeelding
Men laet een yeghelijck weten van weghen sijne Conincklijcke Majesteyt, dat men Maendagh toe-commende wesende den seven-en-twintichsten October 1664 op het Stadt-huys der Stede van Aelst / ten elf uren voor noene / publickelijck aen den minst biedenden / besteden zal het leveren ende stellen van eenen nieuwen Steen-balck / op den wint-meulen binnen de voorz. Stede: mitsgaders het uytdoen vanden ouden Balck aldaer ligghende.

Men zal oock ten selven daghe / ure / ende plaetse / vercoopen à la haulce aen den meest biedende / den ouden Steen-balck inden voorz. Meulen / noch ligghende; op de Conditien als dan te verhaelen / berustende ten Comptoire vanden Ontfangher Generael van Oost-vlaendren.

Elck segghet den anderen voorts.

Tot Ghent, by de Weduwe en Hoirs van Jan vanden Kerchove.