socialistische lokalen te Aalst

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11895
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

socialistische lokalen te Aalst

Berichtdoor Alostum » 04 Jun 2014, 09:05

Geplaatst: 21 Dec 2010 06:39 pm
willy kiekens schreef:Socialistische lokalen te Aalst van 1885 af

I. In de periode 1868 - 1871Tijdens deze jaren bestond in Aalst een kleine afdeling van de Eerste Internationale (Karl Marx). Cesar De Paepe (Brussel) was de voornaamste woordvoerder voor België. Waarschijnlijk beschikte de Aalsterse afdeling over geen lokaal en werd er, zoals te Geraardsbergen, min of meer clandestien vergaderd in een particuliere woning. Er zijn voor Aalst ook geen namen van personen bekend die er deel van uitmaakten. De Aalsterse correspondent(en) van het Vlaamse blad van de Internationale “De Werker” schreven hun bijdragen in deze krant onder een schuilnaam. Zo bv. “Hansken Catoennette”, aangehaald door Luc Van de Velde in zijn licentiaatsverhandeling “Bijdrage tot de geschiedenis der socialistische arbeidersbeweging, afdeling Aalst 1870-1917”.II. In de periode 1872 - 1884Ook voor deze periode staat geen socialistisch lokaal te Aalst bekend. Na het ineenstorten van de Eerste Internationale was er te Aalst weinig teken van socialistisch leven, tenzij in 1883. In dit jaar werd door Edward Anseele een meeting gehouden in de herberg “In den Balcon” aan de Veemarkt (thans Hopmarkt), zoals vermeld wordt in de brochure van L. Roelandt (schuilnaam voor Jef Van Droogenbroeck), “Jan Bijl en de eerste socialisten te Aalst”. Deze brochure werd geschreven op basis van herinneringen opgeschreven in een aantal cahiers door Sooike Van der Niepen. Deze cahiers gingen verloren. Sooike Van der Niepen is als anarchist de hoofdfiguur in “De Zwarte Hand” van L.P. Boon.III. In de periode 1885 - 18901. De Belgische Werkliedenpartij (B.W.P.) werd in 1885 gesticht.

Er maakten coöperatieven, ziekenfondsen, vakbonden en socialistische propagandaclubs deel van uit. De oprichting van de B.W.P. te Aalst dateert van 25 oktober 1885 vermits op de datum de “ziekenkas De Vooruitgangsvrienden” werd gesticht in de herberg van Jan De Meeter, de liedjeszanger of ook nog kromme Jean genoemd. De herberg was gelegen in de wijk Hersthage en heette “In de glazen bult” en later “De Bastille” (bron : het socialistisch weekblad Recht en Vrijheid). L.P. Boon spreekt in zijn feuilleton “Fabrieksstad Aalst” (verschenen in Voor Allen over de herberg “In den liedjeszanger”). Volgens Jos Geysen was de herberg van Jan De Meeter met zekerheid in de Violettestraat. Dit eerste socialistisch ziekenfonds te Aalst werd, onder impuls van de Gentenaar Foucart, opgericht door een aantal Aalstenaars, w.o. André Van der Meirsch. Volgens L.P. Boon (Fabrieksstad Aalst) was Jan Snel het oudste (eerste?) partijlid. Boon spreekt ook nog over een herberg “In den vooruitgang” gehouden door Peke Van den Bergh waar de weerstandsmaatschappij (ziekenfonds) gevestigd was.2. Herberg Peke Nichels, Zoutstraatpoort, ook vermeld als Geraardsbergsestraat:

Volgens L.P. Boon (Fabrieksstad Aalst) kwamen hier, niet ver van de fabriek Cumont de partijleden samen die het blad “Vooruit” lazen. Als “eersten en enigen wier namen nog konden achterhaald worden” noemt Boon : Jan De Meeter, Josse Nichels, Petrus Van den Bergh, André Van der Meirsch en Constant Vergeylen. L.P. Boon situeert dit lokaal in 1885. Als socialistisch lokaal kan het evenwel van een iets latere datum zijn (zie verder).3. Herberg “De Arend”, Binnenstraat en café met zaal “Alcazar” van Albert Petit, Hoogstraat, 1886: Jan Bijl.

Op tweede Paasdag 1886 werd door Jan Bijl een volksvergadering gehouden in de boomgaard van de herberg “De Arend” in de Binnenstraat ten einde er een “onpartijdige werkmansbond” (vakbond) op te richten. Honderden arbeiders kwamen opdagen. Na verloop van een maand telde de vakbond 2 300 leden? Jan Bijl zelf evolueerde spoedig in de richting van het socialisme. Hij deelde dit eerlijk mede aan zijn leden op een vergadering in de zaal “Alcazar” bij Albert Petit in de Hoogstraat. Jan Bijl vond slechts matige goedkeuring en zijn vakbond viel uiteen. Ontgoocheld week hij uit naar Londen en Manchester vanwaar hij artikels stuurde naar het dagblad “Vooruit”. Tien jaar later kwam hij nog éénmaal naar Aalst terug en werd er door de socialisten gevierd in hun lokaal “Hand aan Hand” op de Saskaai. Er werd hem een album met foto’s van zijn oude kameraden aangeboden en het blad “Vooruit” stelde hem voor boekhouder van deze krant te worden. Hij was echter in Engeland getrouwd en keerde terug. Hij overleed er op 22 januari 1903 (Bron ; L. Roelandt “Jan Bijl en de eerste socialisten te Aalst”).

Van zijn vakbond waren er in 1886 slechts een zestigtal leden overgebleven die zich aansloten bij de socialisten. Van 1890 af speelde de socialistische toneelbond in de zaal van Albert Petit in de Hoogstraat voor telkens vier- à vijfhonderd toeschouwers.4. April 1886: oprichting “Propagandaklub” in café “In de Stad Gent”, Moorselbaan, bij Alex Renoir:

In april 1886 werd de “Propagandaclub” opgericht met als leden Frans Van Vaerenberg, Jan Steurebaut, Boone, Haemelinckx, Jozef De Smet, Frans Luyckx en Jozef Petit (Bron : “Vooruit” van 12.04.1886 aangehaald door Luc Van de Velde). Of “Vooruit” ook een lokaal vermeldt moet worden nagetrokken. Waarschijnlijk betreft het het café “In de Stad Gent” op de Moorselbaan, gehouden door Alex Lenoir (zie ook verder).5. S.M. De Toekomst, Nieuwstraat 35, opgericht in november 1886:

Het betrof een coöperatieve maatschappij. Het lokaal bevatte een café, een kleine zaal en een bakkerij. De “S.M. De Toekomst” stond onder de leiding van Jan Luyckx. Toen er de rode vlag werd uitgestoken stormde de politie binnen omdat dit verboden was door het gemeentereglement en burgemeester Van Wambeke het bevel gegeven had de vlag te verwijderen. Er ontstond een gevecht tussen de politie en Fonteyne, Josse Nichels en Alex Lenoir. Fonteyne en Lenoir werden elk tot drie maanden gevangenisstraf veroordeeld. Josse Nichels tot vier jaar omdat hij zou gedreigd hebben met een verboden wapen (Bron : Fabrieksstad Aalst van L.P. Boon in “Voor Allen”). In dit lokaal “De Toekomst” werd later, in 1890, de katoenbewerkersbond (vakbond) gesticht. Deze telde 16 leden van de fabriek F.F.R. w.o. Frans Luyckx, Domien Bocqué, De Cock, Van den Bremt en Van der Elst. Omstreeks dezelfde tijd werd, zonder dat ze van mekaar afwisten, nog een andere katoenbewerkersbond opgericht door werklieden van de fabriek Cumont op initiatief van Felix Podevijn, waarschijnlijk in de herberg van Peke Nichels, Geraardsbergsestraat (zie hoger).

6. Lokaal “De Vooruitstrevende Werklieden” aan de Zoutstraatpoort, gehouden door André Van der Meirsch : december 1888

Het betrof een herberg en een winkel van levensmiddelen.7. “In de Stad Gent”, gehouden door Alex Lenoir, Moorselbaan, rechtover het oude gesloopte slachthuis : reeds vermeld onder 4. In 1850 zijn hier gevestigd : de propagandaclub, de toneelbond “De Vondelsvrienden” (voorloper van “Kunst, Licht en Vrijheid”) en een “Volksboerderij”.

IV. In de periode 1891 - 19181. Lokaal en Coöperatieve nin de “Blauwpoort”, Korte Sint-Jorisstraat

In 1891 werd door de Aalsterse afdeling van de B.W.P. (Belgische Werklieden Partij) een huis gehuurd, geheten de “Baluwpoort” of ook nog de “Baluwe Poort”. Er werd een herberg en een bakkerij in gevestigd. De Brusselse S.M. “Le Peuple” schonk een oude broodoven zodat men kon beginnen brood te bakken (na het verdwijnen van de “S.M. De Toekomst” in de Nieuwstraat). Dit nieuwe lokaal en de coöperatieve droegen de naam “Recht voor Allen”. De socialisten zouden dit lokaal verlaten in 1895 omdat het voor hun beweging en activiteiten te klein was geworden. In november 1903 (toen het reeds lang door de socialisten was verlaten) werd dit lokaal door de Daensisten gehuurd om er een herberg te houden, brood te bakken en misschien later een winkel te openen (gegevens: “Recht en Vrijheid” van 6.12.1903). In dit nummer van Recht en Vrijheid wordt nog aan het adres van de Daensisten geschreven: “Ze vragen een lokaalhouder. Waarom? G’hebt er eenen in de Eilandstraat. Moet dezen mensch opnieuw overboord?”.2. Nog in 1891 bevindt zich het lokaal van de socialistische vakbonden in een andere herberg, “In den Arbeider” bij Frans Luyckx, Lange Ridderstraat.

3. In 1892 verhuist de Toneelbond van bij Alex Lenoir (Moorselbaan) naar de Zonnestraat in het café van Jan Snel.4. Nogmaals in 1892 werd in de herberg “De Bastille” van Jan de Meeter in de Violettestraat (zie ook hoger in 1885) de “Socialistische Zangkring” gesticht. Later vestigde De Meeter zich op de Damlaan, rechtover het latere “Hand aan Hand” (zie verder) om nadien terug te keren naar de Hertshage en in 1906 café te houden “In het Schaliënhuis” op het Burgemeestersplein.5. “Hand aan Hand”, Saskaai, vermits “De Baluwe Poort” te klein was geworden om aan de socialistische organisaties onderdak te bieden, werden in 1895 twee grote magazijnen van de h. De Vidts op de Saskaai nrs 11 en 12 aangekocht voor de som van 14.000 BEF “met gemak van betaling”. Architekt Dierkens uit Gent werd belast met het verbouwingsplan dat voorzag in “een schoon café”, een grote machinale bakkerij , een feestzaal, klassen voor onderwijs en muziekonderricht en werkhuizen, wat samen 25.000 BEF kostte”. Ditzelfde jaar, 1895, werd de Samenwerkende Maatschappij “Hand aan Hand” wettelijk erkend (Bron : Recht en Vrijheid” van 11 en 18 september 1904 waarin een terugblik op deze gebeurtenis verschijnt.) Uit dezelfde nummers van “Recht en Vrijheid” blijkt dat in juni 1903 naast “Hand aan Hand” op de Saskaai, nog vijf huizen werden aangekocht om het lokaal te vergroten. Aldus werd in 1903 aldaar een kruidenierswinkel geopend en werd de bakkerij vergroot. Het nieuwe geheel werd op 11 september 1904 ingewijd met een optocht (3.500 deelnemers uit het arrondissement Aalst en elders), een toespraak door Eedje Anseele, verlichting van de lokalen, opstijgen van luchtballons en een volksbal. André Van der Meirsch was de lokaalhouder.6. Samenwerkende Maatschappij “De Roode leeuw”, Korte Zoutstraat 36

Café met fabriekje van roltabak, wordt reeds in de 1ste jaargang van 1901 van “Recht en Vrijheid” vermeldt en moet dus eerder, wellicht in de beginjaren zijn opgericht. De spaardersmaatschappij en de tabakbewerkersbond waren er gevestigd.7. Samenwerkende maatschapij Hand aan Hand, Ledebaan.

Het betreft een “hulphuis” van de “S.M. Hand aan Hand”. “Recht en Vrijheid” vermeldt dat het gelegen is aan “het Puitenlawijt”, Ledebaan. Het werd opgericht in 1907 of iets vroeger. Later werd ofwel in hetzelfde gebouw, allezins Ledebaan 10, een coöperatieve winkel “Hand aan Hand” ingewijd op 26.12.1920. De huidige Valerius De Saedeleerstraat heette vroeger Ledebaan. Nr. 10 bevond zich op de hoek van de huidige V. De Saedeleerstraat, ingang Van Bemptlen.V. Na de Eerst Wereldoorlog tot de Tweede Wereldoorlog1. “Hand aan Hand”, Molendries of “Volkshuis”

Op 20 mei werd op de Molendries door de S.M. “Hand aan Hand” het huis met brouwerij van de h. Moens aangekocht. Het werd omgebouwd in een voor die tijd modern café met groot orgel, vergaderzalen, muziekzaal en bureaus voor de socialistische organisaties die voordien op de Saskaai waren gevestigd. Het gebouw was toegankelijk langs de Molendries en langs de Hoge Vesten van waaruit men de bakkerij en de cinema bereikte. Het Volkshuis werd ingehuldigd op zondag 4 juli 1920. “Recht en Vrijheid” schrijft dd. 30 mei 1920 hierover nog “Eindelijk zijn wij er in gelukt, na lang zoeken ons een nieuw lokaal aan te schaffen. Het was dus met fierheid en geluk dat wij verleden donderdag 20 mei, de roode vlag, zinnebeeld der verdrukte slaven, op een der schoonste gebouwen der stad hebben geplaatst”. De opeenvolgende lokaalhouders waren Mengsken Biebaut (1920), Polydor Podevijn (1930), Frans Vinck (1932), Frans Welleman (1945), Edmond en Virginie Van Gijseghem (1946), Jozef en Nathalie De Smet (1950), Henri en Marie Blanckaert (1952), Albert en Leona Buyl (1959), Julien en Madeleine Van den Borre (1971) en Maria Bal (1973-1975).2. S.M. Hand aan Hand, Ledebaan 10: Kruidenierswinkel, ingewijd op 26.12.1920 (zie hoger).3. COOP-winkel en kledermagazijn “Hand aan Hand”, Molenstraat 52.

In december 1913 werd het huis van M. De Seyn, boekhandelaar in de Molenstraat door “S.M. Hand aan Hand” aangekocht. Het kwam echter pas vrij in maart 1914. Het huis was bestemd om te worden afgebroken en er een modern gebouw op te richten met winkel, traphuis en kledermagazijn. Gezien het uitbreken van W.O. I kon dit pas nadien gebeuren. In “Recht en Vrijheid” werd deze coöperatieve winkel onder de vorm van een advertentie voor het eerste vermeld op 22 april 1923. Na de tweede wereldoorlog werd de ruimten van het kledermagazijn ingenomen door de B.S.P.-arrondissementsfederatie. Door de afnemende belangstelling van de socialistische arbeiderscoöperateurs voor hun coöperatieve winkels op de Ledebaan, in de Molenstraat en voor de bakkerij in het Volkshuis op de Molendries-Hoge Vesten en mede door de toenemende konkurrentie van de privé-handel en in zekere mate ook door slecht beheer kwam het geheel van de Aalsterse socialistische coöperatieve instellingen in een financiële noodsituatie terecht. Om zich daaruit te redden werden alle gebouwen van de “S.M. Hand aan Hand” overgenomen door de “S.M. Vooruit” van Gent die in ruil de schulden overnam, maar de bedrijfigheden voorzette. Na het “failliet van de Bank van de Arbeid” kwam ook de “S.M. Vooruit” in moeilijkheden. Aan het einde van de jaren ’50, begin van de jaren ’60, verkocht de “S.M. Vooruit” de winkel van de Ledebaan (V. De Saedeleerstraat), de hovingen, de bakkerij en de cinema van het Volkshuis, kant Hoge Vesten. Ook het gebouw, kant Hoge Vesten, waarin de vakbonden waren gevestigd, werden verkocht nadat het ABVV dit reeds had verlaten.4. v.z.w. Polikliniek “De Toekomst”, Sint-Kamielstraat: werd opgericht op 19 april 1937 en geopend in 1938. De administratie van het ziekenfonds “Bond Moyson” werd van het Volkshuis, Molendries, overgebracht naar de gebouwen van deze eerste polikliniek. Later zal dit gebouw worden gesloopt voor een nieuwe, moderne polikliniek. De voorzitter van deze eerste socialistische polikliniek te Aalst was Arthur Van Schamelhout (federaal sekretaris) ; Frans Rimbaut (sekretaris) ; Louis Spitaels (penningmeester).VI. Na de Tweede Wereldoorlog1. De nieuwe polikliniek met apotheek Sint-Kamielstraat

Op de plaats van de eerste kliniek in de St.-Kamielstraat werd een nieuw gebouw voor de polikliniek met apotheek en conciërgewoning opgetrokken en ingewijd op 18 mei 1958 (Bond Moyson). De administratie van Bond Moyson werd gecentraliseerd te Zottegem. Plaatselijke administratieve bleven in de Sint Kamielstraat. Omstreeks 1980 werden twee administratieve plaatselijke filialen gevestigd op de Moorselbaan en op de Oude Gentbaan.2. “Ons Huis” Hopmarkt 45

In 1954 was door de Algemene Centrale van het ABVV het huis nr. 45 aangekocht geworden. Een café werd ingericht met als gerante Marie Van Mol. Er werden plannen gemaakt om er een nieuw groot gebouw op te trekken voor de vakbonden. Het werd geopend in augustus 1960. De Beslissing een afzonderlijk gebouw voor het A.B.V.V. op te richten had twee oorzaken : a) de onredelijke eisen gesteld door de S.M. “Vooruit” van Gent inzake een nieuwbouw voor de vakbonden op de eigendom van het Volkshuis, kant Hoge Vesten; b) de vete tussen Jan Bomon en de partij die reeds dateerde van onmiddellijk na de tweede wereldoorlog toen in 1946 twee socialistische lijsten werden ingediend, één met als lijsttrekker burgemeester Alfred Nichels, de andere met als lijsttrekker Jan Bomon. De opeenvolgende cafébazen waren Maria Van Mol, Leon en Collette Van den Broeck, Cyriel en Simmone Sergeant en Remi Cobbaut, deze laatste tot 1971.3. Verbouwing van het café Volkshuis einde 1960 – begin 1961

Nadat alle aanhorigheden van het Volkshuis, Molendries – Hoge Vesten door “Vooruit” van Gent waren verkocht, bleef er nog enkel het café over met de daarboven gelegen verdiepingen. Als compensatie stemde “Vooruit” er in toe het café te moderniseren. Dit gebeurde eind 1960 – begin 1961. De grote staking tegen de eenheidswet viel daar midden in.4. Het nieuwe “Volkshuis” aan de Houtmarkt 1975

Na nieuw kabaal tussen de B.S.P. en Jan Bomon naar aanleiding van de nieuwe bestuurscoalistie C.V.P.-B.S.P. volgend op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 1958 en na de staking van het vabondspersoneel tegen Jan Bomon op 15 juni 1960, werd deze laatste door de nationale instanties van het A.B.V.V. en de Algemene Centrale verplicht een congres te houden over zijn beleid. Dit congres vond plaats in “Ons Huis” waar Bomon door de vakbondsafgevaardigden niet meer werd herkozen. Hij werd overgeplaatst naar Brussel. Jules Van Droogenbroeck werd aangesteld tot gewestelijk secretaris van het A.B.V.V. en André Van den Broecke tot gew. secr. van de Algemene Centrale. De Gemeenschappelijke Actie (B.S.P. – A.B.V.V. – Bond Moyson) werd van dan af ook in het arrond. Aalst opgericht. Deze besloot onder de stuwende kracht van Jules Van Droogenbroeck “Het Huis der Socialisten” te bouwen op de voormalige eigendom Meert aan de Houtmarkt – Sterrestraat. Dit “Huis van de Socialisten” moest een onderkomen bieden aan de vakbonden, de partij en alle nevenorganisaties, behalde Bond Moyson die reeds over eigen gebouwen beschikte. “Ons Huis” op de Hopmarkt zou door de Algemene Centrale van het A.B.V.V. worden verkocht. Het nieuwe “Volkshuis-Huis van de Socialisten” werd geopend op 19 april 1975. Van het oude Volkshuis op de Molendries werd een kleine twee weken eerder, op 4 april, plechtig afscheid genomen met o.m. een viering van negen (op dat ogenblik nog in leven zijnde) gewezen géranten. S.M. Vooruit verkocht dan ook het oude Volkshuis en iets later de Coöperatieve winkel in de Molenstraat. De eerste gérante van het nieuwe Volkshuis waren William en Christiane Van den Broeck. In 1979 werden Emiel en Georgette Bombeeck de uitbaters van het café.

In de nacht van 28 op 29 april, net voor de 1 mei-viering, werd een aanslag gepleegd op het Huis der Socialisten. Gans het gedeelte in de Sterrestraat brandde uit.

Dank zij de brandverzekering kon heropgebouwd en wederuitgerust worden. De plechtige heropening vond plaats op 27 februari 1987.

Bert Van Hoorick

“ Voor Allen “ 8 april 1988
We zijn verantwoordelijk voor de geschiedenis, zoals gekken verantwoordelijk zijn voor de oprichting van gestichten (Léon Werth)

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11895
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Sooike Van der Niepen

Berichtdoor Alostum » 04 Jun 2014, 09:05

Geplaatst: 21 Dec 2010 08:53 pm
Alostum schreef:Franciscus Xaverius Van Der Niepen is geboren op 23-01-1867 in Aalst, zoon van Petrus Van Der Niepen en Isabella Van Den Brande.
Getuigen bij zijn geboorte waren Carolus Segers en Joannes Cornand.
Notitie bij Franciscus:
Zie L.P.Boon "Zwarte Hand" (Aart Niels= Franciscus Van Der Niepen). Blijkbaar op achtergrond blijvende voornaamste leider der Aalsterse anarchisten.
Oprichter van de Aalsterse Communistische Partij. (uit "In tegenstroom", Bert Van Hoorick)
Adres:
Stoofstraat (1887), Nieuwbeekstraat (1892), Bolleweg 59 (1938), Aalst

Beroep:
garentwijnder (1886), "poliseur", marmerbewerker

Franciscus trouwde, 22 jaar oud, op 01-05-1889 in Aalst met Antoinetta Düren, 21 jaar oud.
Getuigen bij hun huwelijk waren Alexander Mortier, behanger, 24 jaaroud, zwager, Carolus Janssens, bareelwachter, 36 jaar oud, Alphons VanDer Niepen, schrijnwerker, 29 jaar oud, broer en Louis Van DerNiepen,"polisseur", 33 jaar oud, broer.
Antoinetta is geboren op 15-09-1867 in Rheinbreitbach, Duitsland, dochter van Bernardus Josephus Düren en Catharina Wissen.
Beroep:
dagloonster, fabriekswerkster

Kinderen van Franciscus en Antoinetta:
1 Sibylla Martha Van Der Niepen (° Düren), geboren op 01-09-1888 in Aalst. Sibylla trouwde met Frans Stuerebaut. Frans is geboren op 19-01-1887 in Aalst.
Adres:
Duivekeetstraat 5 (1927-1935), Aalst

Beroep:
vellenbewerker (1935)

2 Bernadetta Maria Van Der Niepen, geboren op 19-12-1892 in Aalst. Bernadetta trouwde met Philemon Wesemael. Philemon is geboren op 14-01-1892 in Aalst.
Adres:
Grote Bolleweg 55 (1927), Aalst

3 Catharina Van Der Niepen, geboren op 22-09-1895 in Aalst. Catharina trouwde met Frans Van Geert. Frans is geboren op 22-12-1895 in Aalst.
Adres:
Grote Bolleweg 55/2 (1927), Aalst


mvg. Alostum
We zijn verantwoordelijk voor de geschiedenis, zoals gekken verantwoordelijk zijn voor de oprichting van gestichten (Léon Werth)

stephane
Berichten: 1485
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 21:32

Re: socialistische lokalen te Aalst

Berichtdoor stephane » 06 Mei 2016, 11:28

De volksstem 18/09/1926

Afbeelding

stephane
Stephane - stephanedp@hotmail.com - Aalst


Terug naar “Burgers en hun bestuurders - Politiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie