Sluisrechten 1822

Moderators: Alostum, janlouies, david

Gebruikersavatar
Alostum
Site Admin
Berichten: 11888
Lid geworden op: 14 Mei 2014, 15:27
Locatie: Aalst

Sluisrechten 1822

Berichtdoor Alostum » 05 Aug 2015, 19:57

Sluisrechten

Aan de Heeren Burgemeesters en Schepenen der steden en gemeenten der provincie.

Mijnheeren, wij geven ons de eer agter deze te latn volgen het afdruksel van Statens reglement en tarif op het heffen van sluis-regten aan de sluizen op de Schelde, de Leye, de Dender, de Lieve en de Sassche-vaart, gearresteerd sub dato 8ste july 1822, en goedgekeurd bij Zijner Majesteits besluit van den 16de dezer maand, n° 164.
UE. zult ook hier nevensgaande vinden eenige exemplaren van voormelde stukken, ten fine van aankondiging en aanplakking.
Ontvangt, Mijnheeren, de verzekering onzer volkome agting.
Geteekend PH.Cte. DE LENS,President
Van wege de gedeputeerde Staten,
De Griffier der provincie, C.B. MINNE

De Staten der provincie Oost-Vlaanderen,

Gezien artikel 6 van Zijner Majesteits besluit van den 17de december 1819, n° 1, houdenden bepalingen om de inkomsten en de uitgaven van den provincialen Waterstaats-dienst in evenredigheid te brengen;

Gezien artikel 146 van de Grondwet;

In aandacht nemende dat voormelde inkomsten en uitgaven verre zijn van in evenredigheid te staan, gelijkertijd dat de tegenwoordige staat van alle vaarts-werken, zoo wel als de belangen van de schepvaart en den koophandel, ja zelfs het welzijn van den landbouw hoofdzakelijk vergen dat er standvastelijk worde voorzien in het onderhouden en bij tijds herstellen van alle die werken welke zoo wel de water als de land-communicatien nuttig zijn,

Besluiten het volgende:

Artikel 1.

Er zullen voortaan, en behalvens Zijner Majesteits goedkeuring, sluis-regten geheven worden voor het door-varen van de volgende sluizen, te weten:
Op de Schelde:
- De Balksluis te Oudenaarde
- De Walpoortbrug te Gent

Op de Leye:
- De Visscherijsluis te Gent

Op de Dender:
- De sluis te Geerardsbergen
- De sluis te Idegem
- De sluis te Pollaere
- De sluis te Denderleeuw
- De sluis te Aalst
- De sluis te Wieze
- De sluis te Dendermonde

Op de Lieve:
- De sluis van het Rabot

Op de Sassche-vaart:
- De sluis genaamd Tolhuis te Gent

Artikel 2.

Deze regten zullen betaald worden voor elk doorvarend schip, of het zelve geladen of ongeladen is. De schepen welke aan de betaling van het sluis-regt onderhevig zijn, worden verdeeld in vijf klassen, wordende gerangschikt onder de eerste de schepen van 100 en meer ton; onder de tweede die van 100 à 75 ton; onder de derde de schepen van 75 à 50; onder de vierde die van 50 à 25; onder de vijfde die van 25 en min ton.

Artikel 3.

De te betalen regten zullen geheven worden volgens het hier bij gevoegde tarif, het welk onder nadere goedkeuring van Zijne Majesteit door ons gearresteerd wordt.

Artikel 4.

Zullen vrij zijn van de betaling der regten:
1. De vaartuigen alleen met mest van alle slacht geladen;
2. De bootjes onvoorzien van roer, aan welke dit laatste niet kan gehangen worden.

Artikel 5.

De bedoelde regten zullen in verpachting gesteld worden volgens nadere en naar de goedkeuring van het tegenwoordig besluit te arresteren voorwaarden.

Artikel 6.

De pachters van de heffing van meergemelde regten, zullen den dienst van de sluizen waarnemen, volgens de op het stuk staande algemeene en provinciale verordeningen, welke hun ten duidelijkste kenbaar zullen worden gemaakt.

Artikel 7.

De pachters welke meer dan de getariffeerde regten zouden eisschen, zullen voor de tribunalen als knevelaars vervolgd worden.

Artikel 8.

De kapiteins of voerders van de regt verschuldigde schepen zullen, daar toe aanzocht wordende door de gepreposeerden tot ontvangst der regten, dezen exhiberen hunnen last-brieven, de tonnagie van hunne schepen aanduidende.

Artikel 9.

De schippers welke zouden weigeren het verschuldigde regt te betalen, of in geval van discussie tegen kwitantie het zelfde in handen van den gepreposeerden te consigneren, zullen navolgens artikelen 2 en 3 van Zijner Majesteits besluit van den 6den maart 1818, door competente regtbanken gestraft worden met eene boete van 15 guldens.

Artikel 10.

Die welke zouden weigeren aan geregtigden hunne last-brieven te exhiberen ter beslissing van kwestien welke nopens de tonnagie van de schepen zouden kunnen ontstaan, zullen betalen als schepen van de eerste klasse.

Artikel 11.

De overtredingen tegen het tegenwoordig reglement, zullen, geconstateerd worden door verbalen behoorlijk opgemaakt door de gepreposeerden en beëedigd bingst de 24 uren voor de competente Vrederegter. Deze verbalen zullen de provinciale Administratie behandigd worden, welke laatste de zelfde aan de regtbanken zal overmaken. De regtbanken zullen ook het provinciaal Bestuur bekend maken met de uitgesprokene vonnissen.

Artikel 12.

De verbeurde boeten zullen te kantoore van den Ontvanger generaal der provincie, ter dispositie van het provinciaal Bestuur gestort worden.

Artikel 13.

De Ontvanger generaal zal van gemelde stortingen rekening doen volgens de op het stuk staande en nog daar te stellen verordeningen. Het spreekt van zelfs, dat ter gemelde kantooren zullen gestort worden de sommen voor welke de bepaalde regten zullen verpacht worden.

Artikel 14.

Het tegenwoordig besluit, na deszelfs goedkeuring, zal in het Memoriaal administratif geplaatst als ook alomme aangeplakt worden. Het tarif zal bijzonderlijk op palen aan ieder sluis daar te stellen ook worden aangeplakt.

Gedaan te Gent, 8sten july 1822

Tarif der Sluis-regten, te betalen voor het doorvaren van eenige sluisen der provincie Oost-Vlaanderen

Dender … te Aalst
- 1e klasse (100 ton en meer) … 2 gulden 25 cent
- 2e klasse (100 à 75 ton) …..... 1 gulden 50 cent
- 3e klasse (75 à 50 ton) …...... 1 gulden 38 cent
- 4e klasse (50 à 25 ton) …...... 1 gulden 25 cent
- 5e klasse 25 ton en minder) .. 18 cent

Bron: Memoriaal Administratif – Oost-Vlaanderen – 1822 (deel XII)
We zijn verantwoordelijk voor de geschiedenis, zoals gekken verantwoordelijk zijn voor de oprichting van gestichten (Léon Werth)

Terug naar “Verkeer - Vervoer”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Advertentie